Všechna data ve vaší firmě, s námi vždy v bezpečí!

Určeno převážně pro malé a střední firmy od cca 2 - 200 uživatelů.

IT bezpečnost

Bezpečnostní audit je služba, která obsahuje komplexní kon-trolu Vaší počítačové sítě, tedy od nastavení firewallu, přes konfiguraci serveru a stanic až po bezpečnostní politiky a sys-tém zálohování. Výsledkem auditu jsou protokoly se souhr-nem, ve kterých bodech nesplňuje vaše síť tzv. bezpečnostní minimum.

Cíle bezpečnostního auditu:

Cíle bezpečnostního auditu IT?

 • Zjistit skutečný aktuální stav zabezpečení dat organizace.
 • Definovat rizika, která ohrožují bezpečnost dat organizace.
 • Na základě vyhodnocení rizik získat podklady pro definování metodiky bezpečnosti organizace.

Přínosy bezpečnostního auditu IT?

 • Minimalizace rizik
  Díky zajištění vyšší úrovně bezpečnostního standardu organizace dojde k minimalizaci rizik spojených se ztrátou způsobených ať již havárií systému, napadením škodlivého softwaru či hackery, ale také chybami pracovníků, případně jejích jednáním v rozporu se zákonem.
 • Ochrana investic
  Organizace si tak zajistí, že jejich investice do know-how nebude moci být zcizena a využita v rozporu se zákonem.
 • Zvýšení produktivity
  Díky stanovení bezpečnostních politik a jejich vynucení se minimalizuje možnost zaměstnanců zneužívat prostředky IT zaměstnavatele v rozporu se zájmy organizace. To vede ke zvýšení produktivity zaměstnanců.
logo kolečko

Definice bezpečnostních politik organizace a metodika bezpečnosti

Pokud se organizace rozhodne aplikovat bezpečnostní politiky na základě výsledků bezpečnostního auditu a přijme tedy doporučená bezpečnostní minima, stačí zapracovat do směrnic organizace pokyny pro zaměstnance, které zajistí jejich dodržování. Definice politik vyplývá z metodiky bezpečnosti, kterou vám dodáme. V případě, že se organizace rozhodne aplikovat pouze některá doporučení bezpečnostního minima, pak je nutno stanovit metodiku bezpečnosti individuálně.
logo kolečko

Aplikace bezpečnostních politik do praxe

Na základě výsledků auditu a rozhodnutí managementu organizace se aplikuji potřebná opatření pro provoz IT organizace. Cena za tyto činnosti vyplývá z potřebného rozsahu a fakturuje se ceníkovými sazbami práce techniků.

Řešení bezpečnostních rizik

Promo akce na XG Firewall